Zoeken

Kopen Huren
ZOEKEN

Log-in

LOG-IN

Nog geen lid?

Registreer nu!

Wist je dat

okkaziemotorhome.be bied u het grootste aanbod in okkazie motorhomes

Reglementering Motorhomes.


De motorhome lijkt wel een kameleon. Hij verandert niet van kleur, maar wel van naam al naargelang van de wet die op de motorhome van toepassing is. In het verkeersreglement spreekt men van een kampeerauto, voor de fiscus is het een vrachtwagen en voor wat betreft het rijbewijs, wordt hij beschouwd als een voertuig van categorie B, C1 of C al naargelang van de motorhome zijn MTM ( maximaal toegelaten massa ).


1. Een wagen voor personenvervoer.


Volgens het technisch reglement is een kampeerauto een motorvoertuig met minstens vier wielen, dat ontworpen en gebouwd is voor het vervoer van passagiers. Hij heeft ten hoogste acht zitplaatsen, die van de chauffeur niet meegerekend. Daarenboven moet de constructie woonaccommodatie bevatten die blijvend aan het koetswerk is bevestigd, en die op zijn minst bestaat uit:


- Zitgelegenheid en een tafel die opklapbaar mag zijn.
- Slaapaccommodatie
- Kookgelegenheid en opbergfaciliteiten.


Deze uitrusting moet vast aan het koetswerk zijn bevestigd. Is dit niet het geval, dan wordt het voertuig beschouwd als een vrachtwagen, een lichte vrachtauto of een minibus  Van belang is hier dat de wetgever duidelijk stelt dat een kampeerauto een personenvoertuig is. De technische eisen voor het vrachtvervoer, de dode hoekspiegel en tachograaf bijvoorbeeld, zijn er niet van op toepassing. Het besluit maakt ook geen onderscheid tussen kampeerauto’s met een MTM tot 3500 kg en die met een MTM van meer dan 3500 kg.


2. Bijkomende eisen.


Naast de bovenvermelde kenmerken voorziet de wetgeving nog een aantal technische vereisten waaraan nagenoeg alle bestaande modellen volledig voldoen:


- Er moet visueel en mondeling contact zijn tussen de bestuurder en de passagiers in de woonruimte,
- In de woonruimte moet een nooduitgang aanwezig zijn die zich niet in dezelfde wand als de gewoonlijk door de passagiers gebruikte deuren bevind; als er een gemakkelijke doorgang naar de bestuurdersruimte bestaat, mag men één van de deuren in de bestuurdersruimte als nooduitgang beschouwen,
- De deuren van de kasten en van de huishoudtoestellen mogen niet onverwachts open gaan door bewegingen van het rijdend voertuig, zelfs niet bij brutaal remmen.
Bij de motorhomes in verkeer gebracht na 1 April 2003 moet elke goedgekeurde zitplaats die men tijden het rijden gebruikt, uitgerust zijn met een veiligheidsgordel. In motorhomes die voor het eerst werden ingeschreven na 20 Oktober 2007 zijn zitplaatsen die dwars op de rijrichting zijn gemonteerd niet langer toegstaan.


3. Verzekering.


Net zoals voor gewone personenauto’s is de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, gebaseerd op het motorvermogen uitgedrukt in kilowatt. Het bonus-malussysteem is van toepassing. Bij omniumverzekeringen gaat men voor het berekenen van de premie meestal uit van de aankoopprijs van de motorhome.


4. Verkeersbelasting.


Daar waar de verkeerswetgeving de zwerfauto’s beschouwt als voertuigen voor het vervoer van personen maakt de fiscus er gewoon vrachtauto’s van. Lichte vrachtauto’s, daar horen de motorhomes tot 3500 kg bij, betalen 19,32 € per schijf van 500 kg + 10% gemeentelijke opcentiemen, dat betekent voor een kampeerauto van 3500 kg: 135,24 €+ 10%. Het tarief van de zware vrachtwagens, en dus ook voor de motorhomes van meer dan 3500 kg is heel wat goedkoper, zeker voor de niet al te zware exemplaren. Een wagen tussen 3501 kg en 3999 kg betaalt maar 59,97 € + 10% opcentiemen. Het verschil wordt wel kleiner naarmate het gewicht toeneemt. Bij een MTM tussen de 4000 kg en 4999 kg bedraagt de verkeersbelasting al 74,96 € + 10%.


5. Vrijstelling voor occasioneel gebruik.


Eigenaars van lichte en zware vrachtwagens en dus ook van motorhomes, die hoogstens 30 dagen per jaar op de openbare weg komen, kunnen vrijstelling van betalen van de verkeersbelasting aanvragen. Ze moeten die vrijstelling aanvragen bij de ontvanger van de directe belastingen die bevoegd is voor hun woonplaats  Wanneer de vrijstelling wordt toegestaan krijgt men een soort rittenkaart waarop men elke keer dat de motorhome in het verkeer komt de datum moet noteren.Net als de verkeersbelasting begint de vrijstelling in de maand waarin de motorhome werd ingeschreven. Hou er wel rekening mee dat ook openbare parkeerplaatsen en zelfs klantenparkings deel uitmaken van de openbare weg.


6. Keuring.


Een motorhome moet naar de technische keuring:


- Voor de eerste inverkeerstelling
- Telkens wanneer de motorhome opnieuw in het verkeer wordt gebracht
- Vervolgens jaarlijks
- Voor de verkoop van een gebruikte kampeerwagen is een speciale keuring voor tweedehands voertuigen vereist. De verkoper moet het voertuig ter keuring aanbieden.


7. Parkeren.


Motorhomes mogen overal parkeren waar dit niet door het verkeersreglement of door de plaatselijke verordeningen is verboden. Zij mogen echter geen gebruik maken van de parkeerplaatsen die aan personenauto’s of autobussen zijn voorbehouden. Speciale parkeerplaatsen voor kampeerauto’s worden aangeduid met het verkeersbord E9h.


8. Laadvermogen.


Bij het bepalen van het laadvermogen van kampeervoertuigen hanteert men een aantal begrippen:


- MTM ( maximaal toegestane massa ) het maximumgewicht van het voertuig, bepaald op basis van de weerstand van het chassis en van de andere onderdelen van het voertuig. De MTM kan men terugvinden op het Europees gelijkvormigheidsattest ( COC ) of op het Proces-verbaal van goedkeuring ( PVG ).
- Massa van het rijklare lege voertuig ( de tarra ): het gewicht van het voertuig met koetswerk, met koelvloeistof, smeerolie, gevulde brandstoftank, gereedschap en reservewiel. Bij motorhomes komt daar ook nog de binneninrichting bij en het gewicht van de tanks voor drinkwater en gas, die voor 90% moeten zijn gevuld.
- Specifiek voor motorhomes hanteert men ook nog het begrip “ conventionele massa “. Dit is het aantal zitplaatsen, die van bestuurder inbegrepen, vermenigvuldigd met 75.
- De massa van het rijklare lege voertuig en de conventionele massa worden samengeteld om de “ massa van de additionele belasting “ te berekenen, met andere woorden om het laadvermogen, hetgewicht dat de wagen nog mag laden, te berekenen. Dit alles vindt men terug in de formule: Laadvermogen ( massa van de additionele belasting ) = MTM – tarra + ( 75 x A ) waarbij A staat voor het aantal zitplaatsen.


9. Eerste keuring van een kampeerauto.


Om na te gaan of een kampeerauto niet overladen is, hanteren de keuringstations een praktische formule. In die formule staat L voor de totale lengte van de motorhome. MTM – tarra + ( 75 x A ) groter of gelijk aan 10 x ( A+L ). Het laadvermogen moet dus groter zijn of minstens gelijk zijn aan tien maal het aantal zitplaatsen  + de lengte van het voertuig. Hierbij wordt de massa per passagier op 100 kg ( 70 kg + 30kg bagage ) en de massa van een kind jonger dan 13 jaar op 70 kg ( 40 kg + 30 kg bagage ) berekend.


10. Het Europees rijbewijs.


Niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van een rijbewijs en dit document bij zich te dragen. Bovendien moet dat rijbewijs geldig zijn voor de categorie waartoe ook het voertuig behoort. Sinds 1 Oktober 1998 zijn ook in België, net als in de andere landen van de Europese Unie, de Europese normen van toepassing. Wie na 1 Oktober 1998 en nieuw rijbewijs aanvraagt, ontvangt een roze drieluik naar Europees model. De modellen afgeleverd voor 1 Oktober 1998 blijven geldig.
Beschrijving van de categorieën.
Hier worden alleen de categorieën vermeld die van belang zijn voor de bestuurders van een kampeerauto of van een motorvoertuig met aanhangwagen of caravan. Hierna duikt vaak het letterwoord MTM op. MTM staat voor maximaal toegelaten massa, dat is het totaal gewicht van het voertuig of de aanhangwagen + het gewicht dat het voertuig mag laden.


B:


a) Voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, de plaats van de chauffeur niet meegerekend, en met een MTM van 3500 kg, met of zonder een aanhangwagen met een MTM van 750 kg.
b) Voertuigen zoals vermeld onder a) met een aanhangwagen waarvan de MTM niet groter is dan het eigen gewicht ( zonder lading dus ) van het trekkend voertuig op voorwaarde dat de MTM van het samenstel niet hoger is dan 3500 kg. Indien aan deze beide voorwaarden niet is voldaan, dan is een rijbewijs BE nodig.


BE:


Samenstel van voertuigen bestaande uit een voertuig van de categorie B en een aanhangwagen en die niet behoort tot de categorie B.


C1:


Voertuigen die niet tot de categorie D ( autobussen ) behoren, met een MTM tussen de 3500 kg en 7500 kg + eventueel een aanhanger met een MTM van 750 kg.


C1E:


Samenstel van gekoppelde voertuigen bestaande uit een trekvoertuig dat behoort tot de subcategorie C1 en een anhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg voor over dat:
- De MTM van het samenstel lager is dan 12.000kg
- De MTM van de aanhangwagen de massa van het trekkend voertuig in lege toestand niet overschrijdt. Als één van deze voorwaarden niet is vervuld, behoort het voertuig tot de categorie CE.


C:


Voertuigen die niet tot de categorie D behoren met een MTM grotere dan 3500 kg, met of zonder aanhangwagen met een MTM tot 750 kg.


CE:


Samenstel van gekoppelde voertuigen bestaande uit een trekvoertuig van categorie C met een aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg.


Overgangsmaatregelen.


Om de overgang naar het Europees rijbewijs niet nodeloos te bemoeilijken, voorzag de wetgever een aantal overgangsmaatregelen:


1. Rijbewijzen afgeleverd voor 1 Januari 1989:


Rijbewijs B:
Geldig voor de categorieën A3, A<, A, B, en BE
Rijbewijs C:
Geldig voor de categorieën A3, A<, A, B, BE, C1, C1E, C en CE


2. Rijbewijzen afgeleverd tussen 1 Januari 1989 en 30 september 1998:


Rijbewijs B:
Geldig voor de categorieën A3, B,
Rijbewijs BE:
Geldig voor de categorieën A3, B en BE
Rijbewijs C
Geldig voor de categorieën A3,B, C1 en C
Rijbewijs CE:
Geldig voor de categorieën A3, B, BE, C1 en C1E, C en CE


3. Rijbewijzen afgeleverd na 30 September 1998:


Rijbewijs B:
Geldig voor de categorieën A3 en B
Rijbewijs BE:
Geldig voor de categorieën A3, B en BE
Rijbewijs C1:
Geldig voor de categorieën A3, B en C1
Rijbewijs C1E:
Geldig voor de categorieën A3, B, C1 en C1E
Rijbewijs C:
Geldig voor de categorieën A3, B, C1 en C
Rijbewijs CE:
Geldig voor de categorieën A3, B, BE, C1, C1E, C, CE en G


Geldigheidduur van de rijbewijzen.


De rijbewijzen B en BE blijven onbeperkt geldig. De rijbewijzen C, C1, CE C1E blijven slechts  jaar geldig. Zij kunnen na een medisch onderzoek worden hernieuwd. De dokter kan ook een kortere termijn voorschrijven. Er is geen nieuw theoretisch of praktisch examen vereist.
Geneeskundig onderzoek
Vanaf 1 Oktober 1998 krijgt men alleen een rijbewijs op voorwaarde dat men niet lijdt aan bepaalde kwalen of geen lichaamsgebreken vertoont die opgesomd zijn in de bijlage 6 van KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
Voor de categorieën B en BE is geen medisch onderzoek vereist, tenzij enkel voor enkele bijzondere categorieën zoals taxichauffeurs, ambulanciers, etc.. De overige bestuurders moeten een verklaring ondertekenen dat zij bij hun weten geen lichaamsgebreken of aandoeningen hebben zoals opgesomd in het KB.
De kandidaten voor de rijbewijzen C1, C, C1E, CE moeten wel een medisch onderzoek ondergaan. Dit onderzoek kan worden gedaan door een geneesheer van:
- De sociaal-medische rijksdienst
- De erkende arbeidsgeneeskundige dienst
- De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
- De medische dienst van het leger
- Een psycho-medisch-sociaal centrum


Rijden met een aanhangwagen:


Het lijkt nuttig dieper in te gaan op de vraag welk rijbewijs nodig is als men een caravan of een aanhangwagen achter het voertuig hangt.
Algemene regel:
Een rijbewijs geldig voor de categorieën B, C of D laat ook toe een aanhangwagen te trekken met een MTM van ten hoogste 750 KG.
Specifiek voor rijbewijs B:


Wie enkel een rijbewijs B bezit mag wel een sleep besturen dis bestaat uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhanger van meer dan 750kg op voorwaarde dat:


1. De MTM van de aanhangwagen niet hoger is dan de massa van het lege trekvoertuig. Met andere woorden het gewicht van de aanhangwagen + zijn laadvermogen mag niet hoger zijn dan het gewicht van het lege trekvoertuig.
2. De totale MTM van het samenstel ( MTM van het trekkend voertuig + MTM van de aanhangwagen ) mag niet hoger zijn dan 3500 kg. Indien niet aan deze beide voorwaarden is voldaan, dan is rijbewijs BE nodig.
Rijbewijs BE:
Een rijbewijs BE krijg je pas na het afleggen van een speciaal praktijkexamen. Dit examen bestaat uit een test in het examencentrum zelf en een rijvaardigheidsproef op de openbare weg. Men moet het examen afleggen met een voertuig van de categorie B en een aanhanger die biet tot de categorie B behoort, met MTM van 1000 kg of meer en het samenstel moet op zijn minst 9 M lang zijn. De proef in het examencentrum zelf bestaat uit vier basismanoeuvres:


- Achteruitrijden in rechte lijn
- Achteruitrijden een bocht nemen
- Opstellen tegen een stoep
- Achteruitrijden tot tegen een loskaai


Uitzondering:


Voor wie nog een oud rijbewijs heeft, zijn er geen problemen. De rijbewijzen afgeleverd voor 1 januari 1989 zijn gelijkgesteld met een rijbewijs BE.
Rijbewijs B of C ?
De MTM van het trekkend voertuig bepaalt welke rijbewijs, B of C nodig is. De MTM van de aanhangwagen en het totaal gewicht van het samenstel, zijnde het trekkend voertuig + aanhangwagen, bepalen of u een rijbewijs BE of CE moet behalen bovenop uw rijbewijs B of C.
Beroepsbekwaamheid.
Wie vanaf 10 september 2009 een rijbewijs voor de categorieën C, C, CE en C1E behaalt en dit rijbewijs voor professionele doeleinden wil gebruiken, moet voldoen aan de voorwaarden inzake beroepsbewaamheid voor vrachtwagenbestuurders. Dit geldt niet voor de bestuurders die hun voertuig enkel voor privéaangelegenheden besturen.
Voorbeelden:
De hiernavolgende voorbeelden zullen de bovenstaande theorie verduidelijken. Wel moet er rekening mee gehouden worden  dat bij het trekkend voertuig het gewicht van dit trekvoertuig in lege toestand in aanmerking wordt genomen, terwijl bij de aanhangwagen de MTM berekend wordt, dus eigen gewicht + laadvermogen. ( zie tabel )

Leeggewicht voertuig

MTM aanhanger

Totaal

Rijbewijs

 

700 kg

730 kg

1430 kg

B

Aanhanger weegt minder dan 750 kg

950 kg

1700 kg

2650 kg

BE

Aanhanger zwaarder dan trekkend voertuig

2800 kg

850 kg

3650 kg

BE

Gewicht van de combinatie + 3500 kg

3400 kg

740 kg

4140 kg

B

Aanhanger weegt minder dan 750 kg

1450 kg

2100 kg

3550 kg

BE

Aanhanger zwaarder dan voertuig. Combinatie weegt meer dan 3500 kg.

1450 kg

1430 kg

2880 KG

 B

Aanhanger weegt minder dan het voertuig, de combinatie weegt minder dan 3500 kg.


 Deze informatie is louter indicatief, wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten.